Také si rádi občas na zahradě zastřílíte ze vzduchovky? Proč ne, ale co když máte souseda, který si stěžuje a vyhrožuje vám represemi. Podívejte se na odpověď právní poradny reagující na dotaz směřující na tuto problematiku.

Právní poradna:
Pro začátek JE vhodné vědět, že vzduchovka se dle zákona o zbraních řadí mezi zbraně kategorie D, tzn. že střelba z této zbraně je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku (§ 15/3 zákona o zbraních). JsMe-li schopnI zajistit bezpečnost střelby dle tohoto ustanovení, neporušujeME svým počínáním zákon. V opačném případě (např. pokud by se námi vystřelené diabolky odrážely na sousední pozemek) bysme se mohl dopustit přestupku dle § 76a/1 písm. b) zákona o zbraních, za jehož spáchání by nám hrozila pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Pokud by na nás soused zavolal Policii (ať už Policii ČR či policii obecní), nabízí se dvě varianty řešení:

1/ Spolupracovat:
V tomto případě by se policista dotázal, zda jsem skutečně na svém pozemku střílel ze vzduchovky, popř. za jakých bezpečnostních podmínek (můžeme policistu pustit na svou zahradu a ukázat mu místo, kde střelbu ze vzduchovky provozujeme, jedná se však pouze o naše rozhodnutí, k umožnění vstupu policisty na svůj pozemek nemůžeme být nijak nuceni). Následně by policista s největší pravděpodobností sepsal záznam o podání vysvětlení.

2/ Nespolupracovat:
V tomto případě můžeme využít svého práva odepřít podání vysvětlení dle § 60/1 zákona o přestupcích. Dle tohoto ustanovení může být podání vysvětlení odepřeno, jestliže by nám nebo osobám nám blízkým hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin (popř. bysme podáním vysvětlení porušil státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti).

Obecně se doporučuje s policistou spolupracovat, zachováváme-li při střelbě rozumná bezpečnostní pravidla, nemusíme se obávat žádného postihu (výše uvedený přestupek dle zákona o zbraních je zjevně konstruován pro „extrémní případy“). Pokud policista žádné porušení zákona neshledá, skončí jakákoli správní řízení již v této fázi. Napříště bude rovněž Policie vědět, že střílíme bezpečně a možná další udání ze strany souseda budou do budoucna řešena jako pouhá formalita.

Pokud bychom se rozhodi podání vysvětlení policistovi odepřít, bude s největší pravděpodobností celá věc předána místně příslušné přestupkové komisi, která v této věci zahájí standardní přestupkové řízení. Neboť však v této věci nebude mít přestupková komise pravděpodobně prakticky žádné materiály, na jejichž základě by mohla rozhodnout, dojde s největší pravděpodobností k pozastavení přestupkového řízení.

V každém případě lze doporučit klást vždy důraz na splnění tzv. poučovací povinnosti Policie, tj. aby nás příslušný policista za všech okolností řádně informoval o našich právech (mimo jiné i o právu odepřít podání vysvětlení).

 


 Upraveno na základě:

MLČOCHOVÁ, Eva. Zakazuje zákon střelbu ze vzduchovky na vlastním pozemku?. Bezplatná právní poradna [online]. c 2009 - 2014 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/nezarazene-dotazy/10649-zakazuje-zakon-strelbu-ze-vzduchovky-na-vlastnim-pozemku.html